结客少年场行

时间:2020-06-10 11:15

结客少年场行原文:
紫燕黄金瞳,啾啾摇绿鬃。 平明相驰逐,结客洛门东。 少年学剑术,凌轹白猿公。 珠袍曳锦带,匕首插吴鸿。 由来万夫勇,挟此生雄风。 托交从剧孟,买醉入新丰。 笑尽一杯酒,杀人都市中。 羞道易水寒,徒令日贯虹。 燕丹事不立,虚没秦帝宫。 武阳死灰人,安可与成功。
结客少年场行拼音解读:
zǐ yàn huáng jīn tóng ,jiū jiū yáo lǜ zōng 。 píng míng xiàng chí zhú ,jié kè luò mén dōng 。 shǎo nián xué jiàn shù ,líng lì bái yuán gōng 。 zhū páo yè jǐn dài ,bǐ shǒu chā wú hóng 。 yóu lái wàn fū yǒng ,jiā cǐ shēng xióng fēng 。 tuō jiāo cóng jù mèng ,mǎi zuì rù xīn fēng 。 xiào jìn yī bēi jiǔ ,shā rén dōu shì zhōng 。 xiū dào yì shuǐ hán ,tú lìng rì guàn hóng 。 yàn dān shì bú lì ,xū méi qín dì gōng 。 wǔ yáng sǐ huī rén ,ān kě yǔ chéng gōng 。 

小提示:喜欢本文记得收藏哦

© 2020 gistend.com,All Rights Reserved.